Slimmer met Regelgeving

Een burgerinitiatief om wet- en regelgeving beter toegankelijk, begrijpelijk en toepasbaar te maken.

S

Laatste verhalen

Van wetgeving naar dienstverlening

V

De probleemanalyse en eerste aanzet tot een oplossing in het whitepaper ‘Van wetgeving naar dienstverlening’, maakt dat dit paper relevant is voor Slimmer met Regelgeving. 

Van wetgeving naar dienstverlening.

In het whitepaper ‘Van wetgeving naar dienstverlening’ van de Blauwe Kamer signaleren de auteurs dat overheden moeite hebben om vanuit wetgeving goede producten en diensten te realiseren voor burgers. De auteurs benoemen welke ondersteuning overheden missen om tot een optimale dienstverlening te komen. Tot slot stellen de auteurs een methode voor om te komen tot deze ondersteuning. De methode helpt bij het analyseren van wetgeving en het op basis van die analyse specificeren van de eisen voor producten en diensten.

link naar document

Vervolg

‘Een kapstok voor herleidbare wet- en regelgeving voor dienstverlening’ is het vervolg op de whitepaper ‘Van wetgeving naar dienstverlening’.  De auteurs werken de methode uit, aan de hand van 3 hoofdprocessen:

  • Het opstellen van wetgeving
  • Het vertalen van wetgeving naar specificaties voor dienstverlening
  • Het realiseren van diensten, al dan niet door ICT ondersteund
link naar document

On the Concept of Relevance in Legal Information Retrieval

O

Er is ongelooflijk veel regelgeving. Bepalen welke regelgeving voor jou relevant is, is een enorme opgave. Zelf zoek engines zijn niet echt goed in staat om te bepalen welke regels voor jou van toepassing zijn. Dat komt onder andere doordat zoek engines heel algemeen zoeken, en daarbij maar op 1 of twee manieren de relevantie bepalen tussen jou zoekvraag en alle teksten die door de zoek engine zijn te vinden.

Dit artikel laat zien dat voor juridische teksten veel meer vormen van relevantiebepaling mogelijk zijn, en dat pas als je al deze vormen meeneemt, je tot de echte relevante kern komt. Daarmee geeft dit artikel een goede basis voor het verbeteren van zoek engines die worden gebruikt bij het doorzoeken van juridische teksten.

 On the Concept of Relevance in Legal Information Retrieval.
Marc van Opijnen, Christina Santons [04-03-2017]

DNA van de wet- en regelgeving

D

Wet- en regelgeving is niet eenvoudig te lezen. Het valt ook niet mee om regels te stellen die enerzijds begrijpelijk zijn, maar anderszijds ook zo duidelijk dat er geen misbruik van kan worden gemaakt. We willen geen “bugs” in de regels en de mazen in de wet zo goed mogelijk dichten!

Toch is er best veel structuur in wet- en regelgeving te ontdekken. Het DNA van de wet- en regelgeving beschrijft deze structuur. Het geeft een “bril” waardoor we de wet- en regelgeving beter kunnen begrijpen, en ook een instrument om tot uitvoerbare regelgeving te komen.

Vijflaagsmodel

V

Bijgevoegd artikel beschrijft een uitbreiding op de traditionele NORA referentiearchitectuur zoals deze binnen de overheid wordt gebruikt.

Wij denken dat deze uitbreiding een zeer goede toevoeging is die leidt tot slimmer met regelgeving: door daadwerkelijk het handelen van de overheid expliciet in de architectuur te verbinden met wet-, regelgeving en beleid, ontstaat een transparantere verantwoording, en een meer doelmatige uitvoering van de wetgeving.

 Noraonline Vijflaagsmodel

Opwaarderen. Rapport Rathenau Instituut.

O

Digitale technologie roept fundamentele maatschappelijke en ethische vragen op. Hoe kunnen we met deze vragen omgaan en de mogelijkheden die digitalisering de maatschappij biedt optimaal benutten?

Het Rathenau Instituut deed op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Eerste Kamer onderzoek naar deze vraag.
Zij onderzocht welke technologieën de komende jaren naar verwachting de digitale samenleving verder vormgeven en welke uitdagingen die ontwikkelingen oproepen.

Zij constateert:

  • dat de bescherming van publieke waarden op dit moment tekort schiet;
  • dat om essentiële publieke waarden te borgen, het governancelandschap op meerdere plekken dient te worden versterkt;
  • dat de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld nu actie dienen te ondernemen om publieke waarden in de digitale samenleving te kunnen blijven borgen.
  • En zij stelt een vijftal acties voor aan de hand waarvan deze borging kan worden gerealiseerd.

Het onderzoek past bij Slimmer met regelgeving omdat in het borgen van publieke waarden van de rechtsstaat een belangrijke rol is weggelegd voor wet- en regelgeving. En omdat technologie hierin naast uitdagingen, juist ook kansen biedt.

 Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving. Rathenau Instituut [2017]

De communicatiepiramide

D

Bijgevoegd artikel beschrijft de wijze waarop communicatie en samenwerking tussen mensen plaatsvindt: als dialoog. Slimmer met regelgeving in de digitale ruimte houdt in onze ogen in dat ook de digitale dialoog tussen overheid en samenleving via een dialoog zou moeten gaan. Wij streven er naar om het digitale formulier zonder dialoog te vervangen door een dialoog die mensgericht is. Inzicht in hoe dit communicatieproces in elkaar zit, en welke uitdagingen we daarbij in de ICT zullen aanpakken, is cruciaal.

 De communicatie pyramide.
Architolk [15-05-2014]

Artificial Intelligence en de Overheid

A

Op 22 februari 2017 vond in het Museon in Den Haag een symposium plaats over “Artifical Intelligence en de Overheid” met als specifiek thema: “wat wordt er mogelijk als wet- en regelgeving met AI toegankelijk en toepasbaar is?”.

Ruim 200 bezoekers kwamen er op af, niet alleen vanwege het thema en de aantrekkelijke sprekers, maar ook door de bijzondere aanleiding: het gedenken van Harrie van Houtum, geestelijk vader van het gedachtengoed achter ‘Slimmer met Regelgeving’.

Artificial Intelligence en de Overheid.
Art Lightart e.a. [22-02-2017]

 

Pilot Ontdekken van relevante antwoorden met AI

P

In het voorjaar van 2017 is inhoudelijke kennis van “Slimmer met regelgeving” gebruikt in een pilotproject van CSSI. Jibes, Ordina en IBM, waarin is beproefd of Artificial Intelligence (IBM Watson) inmiddels toepasbaar is in het domein van wet- en regelgeving.

Pilot Ontdekken van relevante antwoorden met AI [voorjaar 2017].

DNA van de wet- en regelgeving

D

Wet- en regelgeving is niet eenvoudig te lezen. Het valt ook niet mee om regels te stellen die enerzijds begrijpelijk zijn, maar anderszijds ook zo duidelijk dat er geen misbruik van kan worden gemaakt. We willen geen “bugs” in de regels en de mazen in de wet zo goed mogelijk dichten! Toch is er best veel structuur in wet- en regelgeving te ontdekken. Het DNA van de wet- en regelgeving beschrijft deze structuur. Het geeft een “bril” waardoor we de wet- en regelgeving beter kunnen begrijpen, en ook een instrument om tot uitvoerbare regelgeving te komen.

DNA van de wet- en regelgeving. 

Meest recente berichten

Recente reacties

Archief

Categorieën

Meta