Wetten en regels zijn van ons Allemaal

Slimmer met Regelgeving is een burgerinitiatief om kennis en kunde van regels, rechtstaat en technologie aan elkaar te verbinden. Om wet- en regelgeving beter toegankelijk, begrijpelijk en toepasbaar te maken.
Grip op Data Innovatie en Recht Klare Taal Duurzame Data Wendbaar Wetgeven LegOps Responsible AI

Nieuw hier? Begin met lezen op “Waarom we wetten willen weten“. Of begin met lezen van de onderstaande stukken die de basis vormen voor onze beweging.

 


W

Actuele publicaties

Linken naar wetgeving voor mens en machine – een introductie

Juridische auteurs verwijzen veel en graag naar wet- en regelgeving. De grondslag van de juridische tekst wordt met deze wetsverwijzingen expliciet gemaakt. Steeds meer auteurs maken hierbij direct klikbare links naar de online wettenbank van de overheid. De lezer kan zo met één klik een aangehaalde regeling of regelingonderdeel raadplegen. Dit is handig en het scheelt zoektijd voor de lezer.

De combinatie van textuele en klikbare links die voor de menselijke lezer waardevol is, blijkt voor machines nog problemen op te leveren waardoor publicaties minder goed vindbaar en herbruikbaar zijn. Daarnaast blijkt het maken van duurzame klikbare links geen sine cure voor een juridisch auteur.

Hoe maak je als juridisch auteur links die voor mensen en machine goed zijn te gebruiken? En waar moet je als auteur op letten om je publicatie zo goed mogelijk vindbaar en bruikbaar te maken, ook voor slimme machines?

(meer…)

LegOps: multidisciplinair samenwerken in het wetgevingsproces

De digitalisering gaat razendsnel, en het beeld is dat de wetgeving inmiddels tamelijk achterloopt op alle nieuwe mogelijkheden die ICT biedt in de uitvoering. De Raad van State adviseert daarom om zo vroeg mogelijk in het wetgevingsproces al rekening te houden met ICT en uitvoeringsaspecten. Maar hoe doe je dat?

Mariette Lokin heeft tijdens haar promotieonderzoek inspiratie opgedaan bij moderne agile werkwijzen in de software- en systeemontwikkeling: DevOps. Hierin wordt kort-cyclisch in multi-disciplinaire teams gewerkt aan een product. Zo heeft een soortgelijke aanpak voor het wetgevingsproces ontwikkelt: LegOps.

Haar blog in iBestuur lees je hier.

Waarom we wetten willen weten

Slimmer met regelgeving is een burgerinitiatief van mensen zoals u en ik.
Ons doel: dat wetten en regels begrijpelijk zijn voor ons allemaal. Om dit te bereiken verbinden wij op persoonlijke titel zoveel mogelijk professionele kennis, vrij voor eenieder om te gebruiken. Waar elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen zeggen wij: “dat elke Nederlander in begrijpelijke taal kennis moet kunnen nemen van de op hem of haar van toepassing zijnde wetten en regels.”

Maar waarom is dit nu zo belangrijk? Waarom hebben we eigenlijk al die regels? Wat zeggen die over ons dagelijks leven? En kan ik dat weten en begrijpen? Dit zijn vragen waar in dit artikel aandacht aan wordt besteed. In gewone taal.

(meer…)

Wendbaar wetgeven; een geslaagd promotie onderzoek

Op woensdag 31 oktober 2018 verdedigde Mariette Lokin succesvol haar proefschrift “Wendbaar wetgeven. De wetgever als systeembeheerder” aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Lokin onderzocht hoe de wetgever kan helpen om de vertaling van wetgeving naar specificaties voor ICT-systemen gemakkelijker te maken.

(meer…)

Responsible AI

Artificial Intelligence kan een enorme bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van wet- en regelgeving. Maar ook het omgekeerde kan het geval zijn: wanneer toegang tot Artificial Intelligence beperkt blijft tot grote multinationals of staten, leidt Artificial Intelligence juist tot een grotere kloof tussen de toegankelijkheid die burgers ervaren en de manier waarop dergelijke multinationals of staten toegang hebben tot wet- en regelgeving. Responsible AI betreft een vorm van Artificial Intelligence waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de toepassing van AI: niet alleen bekeken als technologische mogelijkheid, maar juist ook vanuit een ethisch perspectief.

Lees het stuk “Responsible AI” op de NGI website.

Innovatie van het strafrecht – kan dat?

Geweld, misdrijven, noodlottige verkeersongevallen. Het zijn zaken die in het strafrecht worden behandeld. Traditioneel gaat het strafrecht over “straffen”. Maar past dit in de huidige tijd? En kan het strafrecht ook slimmer? Een recent onderzoek laat zien dat er mogelijkheden zijn, en stelt innovaties voor.

(meer…)

Filmpjes en Klare Taal, een gevaarlijk duo

“Een plaatje zegt meer dan duizend woorden”. En met “klare taal” (eenvoudig woord- en zinsgebruik) begrijpt de burger beter wat we bedoelen. Maar is dit ook echt zo? Als de werkelijkheid complex is, kun je deze dan in eenvoudige woorden uitleggen, zonder dat de essentie verloren gaat? Harald Merkelbach schrijft in de NRC editie van 31 augustus 2018 hoe film en eenvoudige taal misleidend kunnen zijn bij het beoordelen van de gebeurtenissen. Hij beschrijft hoe een zanger op basis van beelden veroordeeld dreigt te worden, en uiteindelijk met hulp van een goede advocaat de rechtbank weet te overtuigen dat de beelden zijn gemanipuleerd en geen recht doen aan de feitelijke situatie. Om regelgeving toegankelijker en begrijpelijker te maken, is het slimmer om verder te kijken dan alleen eenvoudige woorden. Het gaat ook om uitleg, om een dialoog waarin het begrip geleidelijk groeit.

(meer…)

Van wetgeving naar dienstverlening

De probleemanalyse en eerste aanzet tot een oplossing in het whitepaper ‘Van wetgeving naar dienstverlening’, maakt dat dit paper relevant is voor Slimmer met Regelgeving. 

Van wetgeving naar dienstverlening.

In het whitepaper ‘Van wetgeving naar dienstverlening’ van de Blauwe Kamer signaleren de auteurs dat overheden moeite hebben om vanuit wetgeving goede producten en diensten te realiseren voor burgers. De auteurs benoemen welke ondersteuning overheden missen om tot een optimale dienstverlening te komen. Tot slot stellen de auteurs een methode voor om te komen tot deze ondersteuning. De methode helpt bij het analyseren van wetgeving en het op basis van die analyse specificeren van de eisen voor producten en diensten.

(meer…)

DNA van de wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving is niet eenvoudig te lezen. Het valt ook niet mee om regels te stellen die enerzijds begrijpelijk zijn, maar anderszijds ook zo duidelijk dat er geen misbruik van kan worden gemaakt. We willen geen “bugs” in de regels en de mazen in de wet zo goed mogelijk dichten!

Toch is er best veel structuur in wet- en regelgeving te ontdekken. Het DNA van de wet- en regelgeving beschrijft deze structuur. Het geeft een “bril” waardoor we de wet- en regelgeving beter kunnen begrijpen, en ook een instrument om tot uitvoerbare regelgeving te komen.

Meest recente berichten

Recente reacties

Archief

Categorieën

Meta