Wetten en regels zijn van ons Allemaal

Slimmer met Regelgeving is een burgerinitiatief om kennis en kunde van regels, rechtstaat en technologie aan elkaar te verbinden. Om wet- en regelgeving beter toegankelijk, begrijpelijk en toepasbaar te maken.

Nieuw hier? Begin met lezen op “Waarom we wetten willen weten“. Of begin met lezen van de onderstaande stukken die de basis vormen voor onze beweging.

Actuele publicaties

Waarom we wetten willen weten

Slimmer met regelgeving is een burgerinitiatief van mensen zoals u en ik.
Ons doel: dat wetten en regels begrijpelijk zijn voor ons allemaal. Om dit te bereiken verbinden wij op persoonlijke titel zoveel mogelijk professionele kennis, vrij voor eenieder om te gebruiken. Waar elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen zeggen wij: “dat elke Nederlander in begrijpelijke taal kennis moet kunnen nemen van de op hem of haar van toepassing zijnde wetten en regels.”

Maar waarom is dit nu zo belangrijk? Waarom hebben we eigenlijk al die regels? Wat zeggen die over ons dagelijks leven? En kan ik dat weten en begrijpen? Dit zijn vragen waar in dit artikel aandacht aan wordt besteed. In gewone taal.

(meer…)

Wendbaar wetgeven; een geslaagd promotie onderzoek

Op woensdag 31 oktober 2018 verdedigde Mariette Lokin succesvol haar proefschrift “Wendbaar wetgeven. De wetgever als systeembeheerder” aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Lokin onderzocht hoe de wetgever kan helpen om de vertaling van wetgeving naar specificaties voor ICT-systemen gemakkelijker te maken.

(meer…)

Innovatie van het strafrecht – kan dat?

Geweld, misdrijven, noodlottige verkeersongevallen. Het zijn zaken die in het strafrecht worden behandeld. Traditioneel gaat het strafrecht over “straffen”. Maar past dit in de huidige tijd? En kan het strafrecht ook slimmer? Een recent onderzoek laat zien dat er mogelijkheden zijn, en stelt innovaties voor.

(meer…)

Juriconnect verwijsstandaard

Juriconnect: verwijzen naar juridische bronnen

Om het verwijzen naar juridische informatie makkelijk te maken, is de standaard “Juriconnect” beschikbaar. Wetten.nl en rechtspraak.nl ondersteunen de standaard voor het verwijzen naar wet- en regelgeving en jurisprudentie. Juriconnect produceert een voor mensen leesbare link naar een document of een (regeling)onderdeel van het document en houdt rekening met versies en terugwerkende kracht.  In dit artikel is een samenvatting van de verschillende verwijsmogelijkheden opgenomen.  (meer…)

Van wetgeving naar dienstverlening

De probleemanalyse en eerste aanzet tot een oplossing in het whitepaper ‘Van wetgeving naar dienstverlening’, maakt dat dit paper relevant is voor Slimmer met Regelgeving. 

Van wetgeving naar dienstverlening.

In het whitepaper ‘Van wetgeving naar dienstverlening’ van de Blauwe Kamer signaleren de auteurs dat overheden moeite hebben om vanuit wetgeving goede producten en diensten te realiseren voor burgers. De auteurs benoemen welke ondersteuning overheden missen om tot een optimale dienstverlening te komen. Tot slot stellen de auteurs een methode voor om te komen tot deze ondersteuning. De methode helpt bij het analyseren van wetgeving en het op basis van die analyse specificeren van de eisen voor producten en diensten.

(meer…)

On the Concept of Relevance in Legal Information Retrieval

Er is ongelooflijk veel regelgeving. Bepalen welke regelgeving voor jou relevant is, is een enorme opgave. Zelf zoek engines zijn niet echt goed in staat om te bepalen welke regels voor jou van toepassing zijn. Dat komt onder andere doordat zoek engines heel algemeen zoeken, en daarbij maar op 1 of twee manieren de relevantie bepalen tussen jou zoekvraag en alle teksten die door de zoek engine zijn te vinden.

Dit artikel laat zien dat voor juridische teksten veel meer vormen van relevantiebepaling mogelijk zijn, en dat pas als je al deze vormen meeneemt, je tot de echte relevante kern komt. Daarmee geeft dit artikel een goede basis voor het verbeteren van zoek engines die worden gebruikt bij het doorzoeken van juridische teksten.

 On the Concept of Relevance in Legal Information Retrieval.
Marc van Opijnen, Christina Santons [04-03-2017]

DNA van de wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving is niet eenvoudig te lezen. Het valt ook niet mee om regels te stellen die enerzijds begrijpelijk zijn, maar anderszijds ook zo duidelijk dat er geen misbruik van kan worden gemaakt. We willen geen “bugs” in de regels en de mazen in de wet zo goed mogelijk dichten!

Toch is er best veel structuur in wet- en regelgeving te ontdekken. Het DNA van de wet- en regelgeving beschrijft deze structuur. Het geeft een “bril” waardoor we de wet- en regelgeving beter kunnen begrijpen, en ook een instrument om tot uitvoerbare regelgeving te komen.

Vijflaagsmodel

Bijgevoegd artikel beschrijft een uitbreiding op de traditionele NORA referentiearchitectuur zoals deze binnen de overheid wordt gebruikt.

Wij denken dat deze uitbreiding een zeer goede toevoeging is die leidt tot slimmer met regelgeving: door daadwerkelijk het handelen van de overheid expliciet in de architectuur te verbinden met wet-, regelgeving en beleid, ontstaat een transparantere verantwoording, en een meer doelmatige uitvoering van de wetgeving.

 Noraonline Vijflaagsmodel

Opwaarderen. Rapport Rathenau Instituut.

Digitale technologie roept fundamentele maatschappelijke en ethische vragen op. Hoe kunnen we met deze vragen omgaan en de mogelijkheden die digitalisering de maatschappij biedt optimaal benutten?

Het Rathenau Instituut deed op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Eerste Kamer onderzoek naar deze vraag.
Zij onderzocht welke technologieën de komende jaren naar verwachting de digitale samenleving verder vormgeven en welke uitdagingen die ontwikkelingen oproepen.

Zij constateert:

  • dat de bescherming van publieke waarden op dit moment tekort schiet;
  • dat om essentiële publieke waarden te borgen, het governancelandschap op meerdere plekken dient te worden versterkt;
  • dat de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld nu actie dienen te ondernemen om publieke waarden in de digitale samenleving te kunnen blijven borgen.
  • En zij stelt een vijftal acties voor aan de hand waarvan deze borging kan worden gerealiseerd.

Het onderzoek past bij Slimmer met regelgeving omdat in het borgen van publieke waarden van de rechtsstaat een belangrijke rol is weggelegd voor wet- en regelgeving. En omdat technologie hierin naast uitdagingen, juist ook kansen biedt.

 Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving. Rathenau Instituut [2017]

De communicatiepiramide

Bijgevoegd artikel beschrijft de wijze waarop communicatie en samenwerking tussen mensen plaatsvindt: als dialoog. Slimmer met regelgeving in de digitale ruimte houdt in onze ogen in dat ook de digitale dialoog tussen overheid en samenleving via een dialoog zou moeten gaan. Wij streven er naar om het digitale formulier zonder dialoog te vervangen door een dialoog die mensgericht is. Inzicht in hoe dit communicatieproces in elkaar zit, en welke uitdagingen we daarbij in de ICT zullen aanpakken, is cruciaal.

 De communicatie pyramide.
Architolk [15-05-2014]

Meest recente berichten

Recente reacties

Archief

Categorieën

Meta